Logjistika

Punëtoritë e Demokracisë do të mbahen në zyret/objektin e organizatës TOKA dhe do të zgjasin katër orë. Transporti për të gjithë ju që do të jeni pjesë e Punëtorive do të organizohet nga TOKA dhe do të jetë pa pagesë. Nisja do të bëhet nga shkollat prej nga nxënësit vijnë deri te organizata dhe anasjelltas.  

Adresa: Organizata TOKA

Rr. ‘’Meto Bajraktari’’, Nr. 4-1

Prishtinë, 10000.